Fukyu kata Ichi

Naihanchi Shodan

Fukyu kata Ni

Pinan Shodan

Pinan Nidan

Jion

Performed by William Geoffray of Kyudokan France

Shoshin

Performed by William Geoffray of Kyudokan France

Kushanku Dai

Performed by William Geoffray of Kyudokan France

Jitte

Performed by William Geoffray of Kyudokan France

Chinto

Performed by Makiko Midorikawa

Bassai Sho

Bassai Dai

Performed by William Geoffray of Kyudokan France

Gojushiho